آدرس : خیابان شریف واقفی – چهارراه ابوالحسنی به سمت ملک – دست راست طبقه دوم داروخانه بهشتی – گروه آموزشی علمیست

تلفن : 03132649548

ایمیل :  elmistgroup@gmail.com

کد پستی : 8154718594