استاد سهیل بنی نجاریان

مدرس شیمی گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس دبیرستان های برتر اصفهان(امیرالمومنین، کیمیای اندیشه و…)

مدرس آموزشگاه های برتر اصفهان(قلم سفید، رزمندگان، قلم چی و…)