استاد علیرضا میریان

مدرس ریاضیات گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس آموزشگاه های برتر اصفهان

مدرس رتبه های برتر سالهای اخیر

مبتکر شیوه های تست زنی