استاد محمد پایه دار

مدرس فیزیک گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس آموزشگاه های برتر استان اصفهان

مدرس رتبه های برتر

ترکیب دید مفهومی و تستی منحصر به فرد در مسائل فیزیک