استاد مهدی فاطمی

مدرس ادبیات فارسی گروه آموزشی علمیست

تحصیلات

کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

سوابق آموزشی و تدریس

مدرس دوره های تخصصی علوم و فنون ادبی

مدرس مدارس استعدادهای درخشان

مدرس دبیرستان فرهنگ

مولف کتاب دستور زبان (در دست تالیف)